tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the real term for umbrella policy.
I need an umbrella policy... You mean a balloon policy? Yes that it what I said.
viết bởi Vr4speed999 20 Tháng chín, 2013