tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To be drunk, pissed.
Fuck i'm balmed.
Man, he's balmed tonight.
Lets get balmed tonight cunts.
viết bởi homeless_bum____ 13 Tháng tám, 2009