tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

baltimore school of the arts chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?