tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

band of yo-yos chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?