tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Irish term meaning to break, beat to hell, or destroy.
The fecker run into me on the roundabout; me car was banjaxed.
viết bởi Cannoneo 05 Tháng hai, 2006
 
2.
pron (ban-jacks)
a. botty raped
b. bummed
c. taken up the arse by some homo
he tried to banjax me
viết bởi vidmode 27 Tháng mười hai, 2003