tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
part of head usually the back side, good for hitting.
When I do or say something wrong my girlfriend baps me in my head or gives me a bap head.
viết bởi Eddie Baker 14 Tháng tám, 2004