tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

baper gupi jantra.baper bat chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?