tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
The mass of a female's milk-secreting organs.
Check the bappage of that package.
viết bởi Odds 09 Tháng sáu, 2004