tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
bargollolok- A Slang term for a swear word, it can function in any way a swear word can.
Boy: Hey!
Girl: bargollolok off

Boy: Okay
viết bởi regicide03360 29 Tháng tám, 2011