tìm từ bất kỳ, như là swag:

baxter has gills but so what you just wish you could live in water chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?