tìm từ bất kỳ, như là doxx:

baxter has gills but so what you just wish you could live in water chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?