tìm từ bất kỳ, như là sex:

baxter has to sit next to a burger phone otherwise it just doesnt work chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?