tìm từ bất kỳ, như là sounding:

baxter if set out in the light then put in the dark will glow in the dark chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?