tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Net abbreviation for "Baby" or "Babe" - Which ever you want to read it.
How's my bayb (baby) doing tonight?

Or

Hey!, check out that bayb (babe).
viết bởi Bruce Lee 24 Tháng tư, 2005
 
2.
Perfect girl which I love
"Hullo bayb :-D"
viết bởi xx 27 Tháng một, 2004