tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Its what you call a Daniel Bazin.
Dan Bazin - Brains = Bazin Bits
viết bởi Dr. Smith 09 Tháng năm, 2005