tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Being something worthy of saying bazinga to
Steve (aside to Tyler): That joke is so bazingal!
viết bởi BazingaUser 13 Tháng chín, 2011