tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a mating call for flamboyant photographers
used by flamboyant photographers before taking a picture in place of words like smile or cheese, say bazzubbi! *click*
viết bởi ambar of kotu 01 Tháng năm, 2008

Words related to bazzubbi

flamboyant photograph picture tony