tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Buddhist. -
believer in Buddhism: somebody who professes Buddhism

Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.
I'm bddh for life.
viết bởi Trippy Skippy 05 Tháng chín, 2009

Words related to bddh

buddha buddhism buddhist respect