tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
acronym, "Bob Dole Is Not God".
Man #1: "Hey man, is Bob Dole god?"
Man #2: "BDING my good sir, BDING."
viết bởi The American Jesus 02 Tháng tám, 2006