tìm từ bất kỳ, như là kappa:

be killed chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?