tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

be on a sugar buzz chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?