tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Shoes used to walk along the beach;
Flip-flops, thong sandals.
You look crazy wearing those beach-walkers with those socks..

viết bởi Salynn 12 Tháng tám, 2008

Words related to beach-walkers

beach flip flops kicks sandals shoes