tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To beat some one in the butt.
Hurry up and pick up your trash before I beachurbutt with my belt.
viết bởi AlexMars 10 Tháng một, 2012