tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
n. a lightning bug; a firefly
When I was a kid I used to catch beacon beetles and put them in a jar."
viết bởi ExtraFine 09 Tháng tám, 2004