tìm từ bất kỳ, như là porb:

bean juice 101 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?