Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là danger wank:

beat & retreat chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?