tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

beat-down in a good way chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?