Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là thot:

beat-down in a good way chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?