Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là hipster:

beautiful inside and out chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?