tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

because the people are that sad as to stay on a baby girl website until their late teenage years chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?