Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:

bed head cure chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?