tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
banter, pure pish talk, hard man patter,nonsense,
aye he is full of begbies banter, pure pish talk thinks he is a vster
viết bởi vsters 09 Tháng tám, 2007

Words related to begbies banter

banter banterism bullshit patter talk