tìm từ bất kỳ, như là plopping:

being tired from sports chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?