tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Two Awsome people called ben and connor
A. Wow those two are Awsome, who are they?

B. they must be ben and Connor

Benconnor
viết bởi Bob12543 06 Tháng một, 2014