tìm từ bất kỳ, như là demisexual:

beor is a common misspelling chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?