tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
when someone/something is so cool that it makes you wanna pee your pants.
That is so berdagilsack.
viết bởi Mrs. Huckelberryfinn 26 Tháng năm, 2010