tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A noise made by children.
"As I ran the child over, all I could hear was the berdum-berdum noise as he bounced on my bonnet."
viết bởi Phoebe Disco 02 Tháng tư, 2003