tìm từ bất kỳ, như là thot:

best corner in the world chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?