tìm từ bất kỳ, như là half chub:

best corner in the world chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?