tìm từ bất kỳ, như là thot:

best dandiest friend forever chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?