tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

best girl in the world chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?