tìm từ bất kỳ, như là hipster:

best place on earth chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?