tìm từ bất kỳ, như là thot:

best time of your life chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?