tìm từ bất kỳ, như là spook:

best way to eat turkey chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?