tìm từ bất kỳ, như là spook:

best_shit_ever chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?