tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
The friendship between two besties.
Terrence and Katelynn have an amazing bestieship!
viết bởi terreencdk 31 Tháng năm, 2010