tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

bet nothing chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?