tìm từ bất kỳ, như là sex:

better than 4 cylinders chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?