tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A gathering of 6 African Americans in one room
Ah man, Tyrone just got here. Now it's a total bheestie!
viết bởi jaxie385 12 Tháng một, 2011