tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A Cyclops with two eyes
George: Hey, there's a Cyclops!
Paul: Can't be, it's got two eyes
John: Must be a bicyclops then
viết bởi jangarrr 24 Tháng một, 2009
 
2.
A bisexual cyclops.
Dude: That cyclops fucked my ass.
Girl: That cyclops fucked my pussy.
Dude: Thats a bicyclops.
viết bởi phaide 04 Tháng ba, 2012