tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
22.
bid
When you copy someone.
Hey you bid on me!!!!!!!
viết bởi dilpgh 13 Tháng sáu, 2003
 
23.
bid
Bid- a good person; friend
Hey bid, what's goin on today? You are a real good bid fo
viết bởi Aaron Levin 30 Tháng tư, 2006
 
24.
bid
Bid is short for biddie which means a really hot girl
yoooo check out this bid lookin ova...
viết bởi "That NY Guido" 15 Tháng tư, 2005