tìm từ bất kỳ, như là fleek:

big-boned criminal/miscreant chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?