Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

bikram is my homeboy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?